حمام شاه

حمام مهدی قلی بیک / معروف به حمام شاه
این حمام در بازار بزرگ، جنب مسجد شاه واقع شده و امروز نیز مورد استفاده است. حمام مذکور دارای سر بنیه باهشت ستون سنگی و پوشش گچ و سقف گنبدی است. ستون‌های دو به دو به فاصله 5/1 متر از یکدیگر واقع شده و پایه‌های سقف گنبدی را تشکیل می‌دهد، این حمام از صورت اولیه خود تغییر یافته و بارها تعمیر شده است و فعلاً قسمتی از آن به صورت نمرات خصوصی درآمده است، به طور کلی این حمام یکی از بناهای جالب توجه زمان صفویه است

Comments are closed.