مقبره پیر پالان دوز

در خیابان صفوی مشهد به در پائین خیابان، در کوچه شور، مرقدی است متعلق به یکی از عرفای بزرگ که کرامات بسیار از اونقل کرده‌اند. ساختمان گنبد و آرامگاه او را سلطان محمد خدابنده (الجایتوی مغول متوفی 716 ه‍ . ق) شروع کرد و در 985 ه‍ . ق تکمیل شد. سنگ سفید مربعی که در بالای سر در آرامگاه او نصب شده آغاز کار ساختمان بنا را حکایت می‌کند. صندوق قبر وی در طرف بالای مزار واقع است، نه وسط بقعه، نمای گنبد تا نیمه از کاشی آبی خوشرنگی پوشیده شده و اخیرا از طرف اداره باستان‌شناسی مختصر ترمیمی شده است
پیرپالاندوز چنانکه از سنگ مزارش پیدا است، محمد عارف عباسی نام داشته و در 985 ه‍ . ق، وفات یافته در تاریخ سلسه عرفای ذهبیه به نام شیخ محمد پیر پالاندوز بر می‌خوریم که از پیران این طایفه بوده است

Comments are closed.